Information från 2019 Q2

• Upprustning av trapphus och korridorer pågår i hus 46-50 samt hus 52-58. Under målningen kommer det att vara provisorisk belysning.

• Vid extrastämma den 25 april 2019 valdes en ny styrelse. Årsstämma 2019 hölls den 23 maj.

• 2019-05-14: Parkeringsgaraget Sparrisen är i ett starkt behov av renovering och kommer helt att tömmas på bilar. Förvaltaren har ett antal parkeringsplatser i andra garage att erbjuda. De medlemmar som idag har ett kontrakt med föreningen kommer att informeras separat.

• Styrelsen arbetar med anpassning till den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

• Stambytet pågår och beräknas vara avslutat sommaren 2019. Detaljerad information finns på de informationstavlor för stambyte som finns uppsatta innanför varje entréport.

• Sådant som slängs i grovsoprummet skall ovillkorligen placeras i något av kärlen som finns där och inte ställas på golvet. Är kärlen fulla så går det inte att slänga mer innan kärlen tömts. Återigen påminner vi om att stora mängder grovsopor, större möbler, vitvaror samt avfall från rivnings- och renoveringsarbeten inte får lämnas i grovsoprummet. Har man den typen av avfall måste man själv ombesörja transporten till Kvarnkullens återvinningscentral.

• Grovsoprummet har misskötts grovt den senaste tiden. Styrelsen har därför beslutat att begränsa öppettiderna rejält. En informationslapp med detaljer har satts upp på våra anslagstavlor.

• Föreningen har drabbats av flera jourutryckningar som hade kunnat undvikas. Innan jour tillkallas skall kontakt tas med någon i styrelsen. Kostnad för onödig jourutryckning kommer att vidaredebiteras till den som varit upphov till kostnaden.

• Det råder stor platsbrist i föreningens cykelrum. Endast cyklar, som är funktionsdugliga och används regelbundet får förvaras i cykelrummen. Ej använda eller icke fungerade (t.ex. utan luft i hjulen) cyklar måste förvaras i de boendes egna förråd. Cyklarna i cykelrummen skall vara märkta med namn och lägenhetsnummer.

• Cigarettfimpar får naturligtvis inte kastas på marken. Det finns askkoppar vid entréportarna. Balkongrökare får självfallet inte heller slänga sina fimpar på föreningens gräsmatta eller på boendes uteplatser. Förutom att det är otrevligt och extremt ohyfsat så utgör det dessutom en brandfara.

• I samband med OVK-besiktningen framkom att många filter i vädringsluckorna var igensatta av smuts med sämre ventilation som följd. Nya filter kan hämtas på maskinistexpeditionen, nedre botten Jfd 42/44.

• Om/när man behöver ställa upp en entréport tillfälligt så får man INTE använda knappen från insidan eller tagg från utsidan när man ställer upp porten! Dörrstängaren försöker annars stänga porten men när det inte går kommer den som en skyddsfunktion att stänga av sig själv efter ett antal försök. Om detta hänt måste strömmen brytas och därefter slås på för att dörröppnaren åter skall fungera igen. Den korrekta proceduren när man behöver ställa upp porten är att från insidan, med stängd port, vrida på låsvredet, skjuta upp porten och därefter spärra den i öppet läge.