Balkonger, uteplatser

Balkonger och uteplatser får inte användas för:

 • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkong- eller uteplatsmöblering.
 • Skakning av mattor, sängkläder mm.
 • Grillning.

Blomlådor placeras innanför balkongräcket.

Se till att balkongdörr och dörr till uteplats är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

Balkonginglasning

Många medlemmar väljer att glasa in sina balkonger. En sådan åtgärd kräver skriftigt tillstånd från styrelsen, styrelse@brfmoroten.se. Blankett för ansökan om inglasning: Blankett för ansökan om ombyggnad

Ett eventuellt medgivande från styrelsen för balkonginglasning är alltid förenat med följande villkor:

 1. Balkonginglasningen skall utseendemässigt likna befintliga inglasningar.
 2. Det krävs byggnadslov för balkonginglasning. Bygglovet söks och bekostas av den boende som önskar göra förändringen.
 3. Arbetet ska utföras så att berörda väggars och andra ytors och anordningars ursprungliga funktionalitet och egenskaper inte påverkas negativt, och i övrigt på ett fackmannamässigt sätt. 
 4. Bostadsrättsinnehavaren ska se till att det inglasade området hålls väl ventilerat, så att fukt och kondensering i görligaste mån undviks.
 5. Bostadsrättshavaren svarar för skada på person eller egendom som orsakas av inglasningen, och ska ersätta föreningen för eventuellt skadestånd som föreningen åläggs till följd av sådan skada.
 6. Om bostadsrätten till lägenheten förverkas ska, om styrelsen så begär, inglasningen av balkongen och eventuella övriga ombyggnader i samband därmed utan dröjsmål återställas. Om detta inte görs får bostadsrättsföreningen låta utföra arbetet på bostadsrättshavarens bekostnad. 
 7. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningen.
 8. Det åligger bostadsrättshavaren att vid överlåtelse av bostadsrätten se till att förvärvaren blir medveten om dessa villkor och skriftligen accepterar dem gentemot föreningens styrelse. Den nya bostadsrättshavaren svarar fullt ut för inglasning och tillhörande installationer även om de utförts av någon tidigare bostadsrättshavare.

Uteplatser

Här hittar du mer information om vad som gäller för uteplatser: Ordningsregler Uteplats Ladda ner