Ny sopsug

Den befintliga sopsugsanläggningen togs i drift när Jungfrudansen byggdes 1971 och har passerat sin tekniska livslängd. Därför byggs nu en ny, modern och mer effektiv anläggning i området. Under hösten 2022 började arbetet med att anlägga en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. Arbetet beräknas vara klart till vintern 2023/2024. Arbetet är uppdelat i sju etapper. För mer information https://www.solna.se/sopsug

Kontaktpersoner: David Collin, byggledare, Solna stad, e-post: david.collin@csprojekt.se och Mikael Hallin, platschef, Marbit AB, e-post: mikael.hallin@marbit.se

Vecka 40 (2 – 8 oktober)

Etapp 1 (nu – 31 oktober 2023)

Etapp 1 utgörs av tre deletapper längs den södra delen av Jungfrudansen.

Belysning kommer att börja återmonteras inom de närmsta 1-2 veckorna. Nu pågår finplanering vid de platser där inkastspunkterna är installerade.

Gångtunneln under bron vid Jungfrudansen 36 kommer att renoveras med start tisdag 12 september. Bron ska även förses med sopsugsrör för den nya anläggningen. Under tiden arbetet pågår kommer gångtunneln att vara avstängd.

Etapp 2 (nu – 30 november 2023)

Etapp 2 utförs framför Jungfrudansen 17-49. Nu sker arbete innan korsningen som leder ut mot Storgatan, utanför Jungfrudansen 29-35. Just nu pågår schaktnings- och spräckningsarbeten samt återfyllning av delar av schakterna. Sträckan Jungfrudansen 1-17 har asfalterats under vecka 39.

Etapp 3 (nu – hösten 2023)

Etapp 3 består av ledningsarbeten på Storgatan. Sopsugsledning har lagts färdigt längs hela Storgatan och sträckan har asfalterats. Kvarstår gör ledningsförläggning i anslutning till broarna vid Huvudstagaraget och nedanför Alphyddevägen. Senare i höst fortsätter arbetet med den nya sopsugsledningen i anslutning till broarna på Storgatan.

Etapp 4 (påbörjas januari 2024)

Etapp 5 (21 augusti – 20 december 2023)

Etapp 5 består av lednings- och schaktningsarbete i anslutning till Huvudsta centrum. Under vecka 34 påbörjades arbetet med att avspärrningar sattes upp och provgropar har grävts. Sedan måndag 18 september pågår det efterföljande schaktningsarbetet.

Etapp 6 (nu – 20 december 2023)

Här bygger vi den nya sopsugsterminalen, där soporna kommer att förvaras och hämtas. Byggnaden är klar och nu pågår arbete med att installera sopsugstekniken i byggnaden. Arbete med marken utanför byggnaden påbörjas under september.

Etapp 7 (21 augusti – 21 september 2023)

Ledningsarbeten påbörjas för att förbinda ledningar mellan etapp 4 och terminalbyggnaden. Ledningarna har lagts ner och nu kvarstår återfyllning av schakterna.

Parkering från och med 3 april

Med start 3 april påbörjas etapp 2 på Jungfrudansen. Etapp 2 utförs framför Jungfrudansen 17-49. 3 april ska även Etapp 1, Jungfrudansen 22–58, vara så pass färdigställd så att merparten av alla berörda parkeringar öppnas igen.

Under arbetet med etapp 2 flyttar parkeringarna för rörelsehindrade. Det kommer att erbjudas plats för dig som är rörelsehindrad vid Jungfrudansen 3 samt vid Skoga äldrecentrum.

Kollektivtrafik

Busshållplatserna utmed Storgatan, mitt emot Huvudsta centrum, har flyttats temporärt. Tillfällig busshållplats ställs upp längre österut, i svängen vid Huvudsta centrum. Arbetet beräknas pågå till mitten av sommaren 2023.

Buss 113 trafikerar för närvarande inte busshållplatserna Biddlesberg, Skoga och Rödbetan. Se den senaste informationen på SL:s hemsidaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2023-01-13 Behållaren för matavfall utanför Jungfrudansen 46 är stängd tills vidare

Ibland går det fort, lite väl fort. Utan att informera styrelsen har Solna stad stängt behållaren för matavfall tills vidare. Allt matavfall får därför kastas med hushållssoporna. Viktigt att använda plastpåsar så att det inte blir stopp i sopsystemet.

2023-01-13 Uppdatering från Solna stad

Arbetet med ny sopsug är uppdelad i sju etapper. Etapp 1 består av tre deletapper i södra Jungfrudansen som beräknas vara klart 30 juni 2023. Den första deletappen består av ledningsarbeten på gatan längs södra Jungfrudansen. Området kommer dock inte färdigställas förrän våren 2023. Då kommer parkeringarna behöva utrymmas en kortare tid för att återställningsarbetet ska kunna slutföras. Den andra deletappen medför arbeten inne på Jungfrudansen, i anslutning till gång- och cykelvägarna inne bland husen. Den tredje och sista deletappen medför ledningsarbeten västerut, i skogsområdet mellan Jungfrudansen och Alphyddevägen.

2022-11-29 Uppdatering från Solna stad

Den 12 december 2022 skall Etapp 1A utanför Jungfrudansen 22 – 30 vara färdigställd. Då tas avstängningen bort och berörda parkeringar öppnas igen. Med start 19 december 2022 kommer etapp 1A, del2, framför Jungfrudansen 30 – 44 (rödmarkerad sträcka) att påbörjas och beräknas vara klar någon gång i februari. Lilamarkerad sträcka beräknas vara klar till mitten av mars. Rödinringad del kan eventuellt öppnas tidigare.

Det fortsatta arbetet innebär att Jungfrudansen förblir enkelriktad, samt att parkeringar kommer stängas av under utförandet av etappen. Enkelriktning av Jungfrudansen kommer fortsätta under etapp 2, 2023.

2022-10-21 Mer information från Solna stad

Solna stad har anlitat Marbit Anläggning AB och Envac Scandinavia AB för att bygga ett nytt sopsugssystem i Huvudsta. Den 10 oktober 2022 gick starten för första etappen 1A utanför Jungfrudansen 22-30. Etappen beräknas pågå i fyra månader.

Med start den 24 oktober 2022 kommer etapp 1B att påbörjas. Etapp 1B utförs på gångbanorna innanför Jungfrudansen 40 – 58 och Jungfrudansen 60 – 100.

Arbetet med etapp 1B kommer inte påverka ytterligare parkeringsplatser i området. Däremot kommer gångbanorna innanför fastigheterna tillhörande Brf Moroten och Brf Rödbetan att stängas av. Under tiden arbetet pågår hänvisas boende till alternativa gångbanor i området.

Etapp 1B

2022-10-19 – Ibland går det fort, lite väl fort

Idag är det fler av oss som märkt att Solna stad tagit sig friheten att sätta upp stängsel runt Jungfrudansen 48 – 58, för att påbörja arbetet för sopsugen utan att informera styrelsen först.

Ordförande i föreningen har varit i kontakt med ansvariga på Solna stad och fått besked om att stängslen kommer att tas ner imorgon torsdag 20 oktober.

Vad händer nu? Entreprenören kommer inom kort behöva sätta upp stängsel för att avgränsa på baksidan av hus Jungfrudansen 46 – 50 och Jungfrudansen 52 – 58. Vi återkommer med mer information så snart som vi fått besked från Solna stad om när och hur länge området kommer vara avspärrat.

2022-10-12 Information från Solna stad

Måndag den 10 oktober kommer grävningen för etapp 1a av nya sopsugen att påbörjas. Arbetet kommer att påverka framkomligheten i området bland annat genom att parkeringsplatser tillfälligt stängs av framför Jungfrudansen 20-32, trafiken blir enkelriktad samt att busshållplatsen Biddlesberg får en tillfällig placering. Vi har förståelse för att detta är besvärligt för er som bor i området och besökare. När den nya sopsugen är klar kommer den bidra till att minska mängden tung trafik som går genom området vilket minskar både avgaser och buller. Samtidigt minskar behovet av antalet lastzoner jämfört med om kärl eller krantömmande behållare hade installerats vid varje enskild fastighet.

I de fall där parkeringsplatser för rörelsehindrade stängs kommer de att ersättas med tillfälliga platser så nära den ursprungliga platsen som möjligt. Förutom kvarvarande allmänna parkeringsplatser som finns i området så finns det även möjlighet att korttidshyra platser i det nya garaget Green Park (parkando.se/huvudstagaraget). För att minska påverkan på totalt antal p-platser i området ser även staden över möjligheten att tillåta parkering på båda sidor av vägen i delar av området igen.  

När nya sopsugen är i drift kommer det att finnas tre inkast vid varje insamlingspunkt varav ett är för matavfall vilket innebär att det kommer bli mycket lättare för många i området att sortera ut matavfall.

Arbetet kommer i normalfallet att ske vardagar mellan 07:00 och 16:15. Ibland kan det vara nödvändigt att jobba fram till kl 19:00 men vi försöker undvika det om möjligt.

Någon enstaka gång kan det också bli fråga om kvälls- eller natt-jobb (efter 19:00) men det kommer i så fall att aviseras om i förhand.

Arbetet med att genomföra startmöten och komma överens om slutgiltig placering av inkastpunkter pågår och alla fastighetsägare planeras bli kontaktade innan årsskiftet.  

Översikt uppdelning etapperna 1A – 1C
Etapp 1A