Ny sopsug

Den befintliga sopsugsanläggningen togs i drift när Jungfrudansen byggdes 1971 och har passerat sin tekniska livslängd. Därför byggs nu en ny, modern och mer effektiv anläggning i området. Under hösten 2022 började arbetet med att anlägga en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. Arbetet beräknas vara klart till vintern 2023/2024. Arbetet är uppdelat i sju etapper. För mer information https://www.solna.se/sopsug

Kontaktpersoner: David Collin, byggledare, Solna stad, e-post: david.collin@csprojekt.se och Mikael Hallin, platschef, Marbit AB, e-post: mikael.hallin@marbit.se

Vecka 12 (20 – 26 mars) – Arbeten som pågår

Punkt 1. Trädfällning pågår i samband med den sista deletappen på etapp 1. För att arbetet med den nya sopsugsanläggningen ska kunna fortsätta enligt plan behöver ett antal träd tas ned i området mellan Jungfrudansen och Alphyddevägen, som del av den tredje deletappen av etapp 1. Totalt rör det sig om sex ekar och ett antal mindre träd. Sträckningen är utvald för att kunna spara de äldre och mer ekologiskt värdefulla träden i området. Dessa träd kommer att märkas ut med band, så att man fysiskt kan bilda sig en uppfattning om vad som kommer att ske. Arbetet påbörjades måndag 27 februari. Trädfällningen har planerats i samråd med Länsstyrelsen. När sopsugen sedan är förlagd kommer skogen att få återhämta sig till en naturlig skogsmiljö.

I övrigt fortsätter arbetet i den sydvästra delen av Jungfrudansen, i anslutning till gatan. Här utför vi ledningsarbeten och schaktningsarbeten. Under arbetstiden kommer parkeringarna inom området vara avstängda. Alternativ parkeringsplatser finns längre upp på gatan i riktning mot Alphyddevägen. Här kan du parkera på båda sidor av vägen.

Punkt 2. Här byggs den nya sopsugsterminalen. Hit kommer ditt avfall och det är här det sedan kommer hämtas.

Punkt 3. Ledningsarbeten på Storgatan innebär att vägen blir tvåfilig, med en fil i varsin riktning. Schaktningsarbeten pågår.

Punkt 4. Med start 27 mars påbörjas etapp 2 på Jungfrudansen. Etapp 2 utförs framför Jungfrudansen 17-49. 27 mars ska även etapp 1, Jungfrudansen 22–58, vara så pass färdigställd så att merparten av alla berörda parkeringar öppnas igen.

Under arbetet med etapp 2 flyttar parkeringarna för rörelsehindrade till Jungfrudansen 3 ochc vid Skoga äldrecentrum.

Det fortsatta arbetet innebär att Jungfrudansen förblir enkelriktad, samt att parkeringar kommer stängas av under utförandet av etappen.

I övrigt: Arbete vid infarten till Jungfrudansen, i anslutning till etapp 2, har påbörjats. Ena körfältet har där stängts av men vägen är fortfarande framkomlig i bägge riktningar. Arbetet vid infarten utgör inte en del av etapp 2, som kommer att påbörjas i mars.

Busshållplatserna utmed gatan mot Jungfrudansen flyttas temporärt, tillfällig busshållplats ställs upp längre österut, i svängen vid Huvudsta centrum. Arbetet beräknas pågå till mitten av sommaren 2023. Buss 113 trafikerar för närvarande inte busshållplatserna Biddlesberg, Skoga och Rödbetan. Se den senaste informationen på SL:s hemsida.

Parkering under arbetet

Parkeringsplatser i arbetsområdet vid Jungfrudansen kommer periodvis att stängas av under arbetets gång. Under tiden hänvisas de i behov av parkering till övriga parkeringar i området. Man kan även se över möjligheten till att korttidshyra en parkeringsplats i Huvudstagaraget Green Park. Etapperna görs så korta som möjligt i syfte att inte stänga av onödigt många parkeringsplatser.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade kommer ersättas med tillfälliga platser, så nära de ursprungliga platserna som möjligt. Från 27 mars finns parkeringsplatser för rörelsehindrade vid Jungfrudansen 3 och Skoga äldrecentrum.

Precis ovanför den markerade sträckan är parkering avstängd på bägge sidor av vägen på grund av ett ledningsarbete.

Längst den rödsträckade delen på kartan kommer det finnas parkering på båda sidorna av vägen.

2023-01-13 Behållaren för matavfall utanför Jungfrudansen 46 är stängd tills vidare

Ibland går det fort, lite väl fort. Utan att informera styrelsen har Solna stad stängt behållaren för matavfall tills vidare. Allt matavfall får därför kastas med hushållssoporna. Viktigt att använda plastpåsar så att det inte blir stopp i sopsystemet.

2023-01-13 Uppdatering från Solna stad

Arbetet med ny sopsug är uppdelad i sju etapper. Etapp 1 består av tre deletapper i södra Jungfrudansen som beräknas vara klart 30 juni 2023. Den första deletappen består av ledningsarbeten på gatan längs södra Jungfrudansen. Området kommer dock inte färdigställas förrän våren 2023. Då kommer parkeringarna behöva utrymmas en kortare tid för att återställningsarbetet ska kunna slutföras. Den andra deletappen medför arbeten inne på Jungfrudansen, i anslutning till gång- och cykelvägarna inne bland husen. Den tredje och sista deletappen medför ledningsarbeten västerut, i skogsområdet mellan Jungfrudansen och Alphyddevägen.

2022-11-29 Uppdatering från Solna stad

Den 12 december 2022 skall Etapp 1A utanför Jungfrudansen 22 – 30 vara färdigställd. Då tas avstängningen bort och berörda parkeringar öppnas igen. Med start 19 december 2022 kommer etapp 1A, del2, framför Jungfrudansen 30 – 44 (rödmarkerad sträcka) att påbörjas och beräknas vara klar någon gång i februari. Lilamarkerad sträcka beräknas vara klar till mitten av mars. Rödinringad del kan eventuellt öppnas tidigare.

Det fortsatta arbetet innebär att Jungfrudansen förblir enkelriktad, samt att parkeringar kommer stängas av under utförandet av etappen. Enkelriktning av Jungfrudansen kommer fortsätta under etapp 2, 2023.

2022-10-21 Mer information från Solna stad

Solna stad har anlitat Marbit Anläggning AB och Envac Scandinavia AB för att bygga ett nytt sopsugssystem i Huvudsta. Den 10 oktober 2022 gick starten för första etappen 1A utanför Jungfrudansen 22-30. Etappen beräknas pågå i fyra månader.

Med start den 24 oktober 2022 kommer etapp 1B att påbörjas. Etapp 1B utförs på gångbanorna innanför Jungfrudansen 40 – 58 och Jungfrudansen 60 – 100.

Arbetet med etapp 1B kommer inte påverka ytterligare parkeringsplatser i området. Däremot kommer gångbanorna innanför fastigheterna tillhörande Brf Moroten och Brf Rödbetan att stängas av. Under tiden arbetet pågår hänvisas boende till alternativa gångbanor i området.

Etapp 1B

2022-10-19 – Ibland går det fort, lite väl fort

Idag är det fler av oss som märkt att Solna stad tagit sig friheten att sätta upp stängsel runt Jungfrudansen 48 – 58, för att påbörja arbetet för sopsugen utan att informera styrelsen först.

Ordförande i föreningen har varit i kontakt med ansvariga på Solna stad och fått besked om att stängslen kommer att tas ner imorgon torsdag 20 oktober.

Vad händer nu? Entreprenören kommer inom kort behöva sätta upp stängsel för att avgränsa på baksidan av hus Jungfrudansen 46 – 50 och Jungfrudansen 52 – 58. Vi återkommer med mer information så snart som vi fått besked från Solna stad om när och hur länge området kommer vara avspärrat.

2022-10-12 Information från Solna stad

Måndag den 10 oktober kommer grävningen för etapp 1a av nya sopsugen att påbörjas. Arbetet kommer att påverka framkomligheten i området bland annat genom att parkeringsplatser tillfälligt stängs av framför Jungfrudansen 20-32, trafiken blir enkelriktad samt att busshållplatsen Biddlesberg får en tillfällig placering. Vi har förståelse för att detta är besvärligt för er som bor i området och besökare. När den nya sopsugen är klar kommer den bidra till att minska mängden tung trafik som går genom området vilket minskar både avgaser och buller. Samtidigt minskar behovet av antalet lastzoner jämfört med om kärl eller krantömmande behållare hade installerats vid varje enskild fastighet.

I de fall där parkeringsplatser för rörelsehindrade stängs kommer de att ersättas med tillfälliga platser så nära den ursprungliga platsen som möjligt. Förutom kvarvarande allmänna parkeringsplatser som finns i området så finns det även möjlighet att korttidshyra platser i det nya garaget Green Park (parkando.se/huvudstagaraget). För att minska påverkan på totalt antal p-platser i området ser även staden över möjligheten att tillåta parkering på båda sidor av vägen i delar av området igen.  

När nya sopsugen är i drift kommer det att finnas tre inkast vid varje insamlingspunkt varav ett är för matavfall vilket innebär att det kommer bli mycket lättare för många i området att sortera ut matavfall.

Arbetet kommer i normalfallet att ske vardagar mellan 07:00 och 16:15. Ibland kan det vara nödvändigt att jobba fram till kl 19:00 men vi försöker undvika det om möjligt.

Någon enstaka gång kan det också bli fråga om kvälls- eller natt-jobb (efter 19:00) men det kommer i så fall att aviseras om i förhand.

Arbetet med att genomföra startmöten och komma överens om slutgiltig placering av inkastpunkter pågår och alla fastighetsägare planeras bli kontaktade innan årsskiftet.  

Översikt uppdelning etapperna 1A – 1C
Etapp 1A