Roller i föreningen

Fun fact: alla förtroendeuppdrag inom Brf Moroten 1-3 är arvoderade!

Inför årsstämman 29 maj 2024 söker Valberedningen följande roller:

 • ordförande i styrelsen
 • en ledamot
 • en suppleant
 • en revisorssuppleant
 • en valberedare

Ledamot

Brf Moroten 1-3 ska ha 3-7 ordinarie ledamöter (f.n. sex stycken). Av dessa är en ledamot ordförande och en annan ekonomiansvarig. Övriga fyra poster skräddarsys efter föreningens behov och ledamotens erfarenhet.

Exempel på frågor som en ledamot i Brf Moroten 1-3 kan arbeta med ses till höger.

Många av områdena påverkar i högsta grad värdet på fastigheten och är helt centrala för att Brf Moroten 1-3 även framöver ska vara en attraktiv Brf.

För ordföranderollen gäller specifikt att:

 • leda styrelsearbetet
 • kalla till styrelsemöten och leda dem
 • bevaka att styrelsen utför sina arbetsuppgifter

Exempel på uppdrag i rollen som ekonomiansvarig:

 • övervaka föreningens ekonomi – såväl långsiktigt som i ett kortare tidsperspektiv
  • sköta in-/utbetalningar
  • deklarera för föreningen
  • se till att föreningens skatter betalas
  • göra årsbokslut
 • bevaka ränteläget och förhandla kring föreningens lånevillkor
 • hantera föreningens försäkringsfrågor

Många av de frågor som ekonomiansvarige hanterar är direkt avgiftspåverkande. Flera av dessa frågor kan beredas i samarbete med någon annan ledamot.

Suppleant

Brf Moroten 1-3 ska ha 1-3 suppleanter (f.n. två stycken). Suppleanternas huvuduppgift är att träda in i styrelseledamöternas ställe när de inte kan delta. Suppleanten har då samma ställning och ansvar som den ordinarie ledamoten, inklusive rösträtt. Föreningen har i tillägg ofta andra uppdrag för suppleanterna, men det är enbart i rollen som ersättare för annan ledamot som suppleanten får rösträtt.

Internrevisor

Brf Moroten 1-3 kan ha upp till två internrevisorer – en ordinarie och en suppleant som kan träda in när ordinarie revisor inte är tillgänglig. Dessa ska vara medlemmar i föreningen. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämma ska välja en extern auktoriserad eller godkänd revisor. Denne ska inte vara medlem i föreningen.

Internrevisorn granskar föreningens processer, rutiner och genomför intern kontroll. Den får inte vara medlem i styrelsen och har tystnadsplikt. I rollen som internrevisor ska man bl.a. granska/kontrollera följande:

 • bokslutet och årsredovisningen
 • underlag för utbetalning från föreningens bankkonton
 • bokförda skulder
 • att ev. skatter och avgifter är betalda i tid
 • samtliga styrelseprotokoll från verksamhetsåret
 • att en underhållsplan finns samt att den har följts
 • att fastigheten är försäkrad
 • att föreningens rutiner har följts vid större upphandlingar/försäljningar

Valberedningen

Valberedningen består av två till tre ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningens huvudsakliga uppgift är att finna lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposterna. Det är på årsmötet som föreningens medlemmar tar ställning till den “laguppställning” som valberedningen föreslår. Även nästa års valberedning utses på årsmötet.      

På årsmötet lämnar valberedningen även förslag på arvode till styrelse och internrevisorer.