Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening (BRF) är en form av ekonomisk förening med minst tre lägenheter/lokaler och minst tre ägande medlemmar. När man köper en lägenhet i en förening är det rätten att bo i lägenheten som man köper, inte en fysisk del i fastigheten. Det är BRF som upplåter denna boenderätt. Boendeformen härstammar från det tidiga 1900-talets trångboddhet, lägenhetsbrist och höga priser, där många antingen bodde inneboende hos andra eller hos privata hyresvärdar. Ett gemensamt ägande skulle ge individen mer rättigheter kopplade till sitt boende och kontantinsatsen var förhållandevis låg. Ungefär samma upplägg finns i hela Norden, men i andra länder är de gemensamma inslagen färre och ett större ansvar ligger hos den enskilda ägaren.

Bostadsrättsföreningars verksamhet regleras av många lagar, bl.a. av Bokföringslagen som säger att en BRF är bokföringsskyldig och varje år ska upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse. Man ska även ha en ekonomisk plan. För allt detta är föreningens styrelse ansvarig. Som medlem i BRF har man rösträtt på medlemsmöten och årsmöte, och det är medlemmarna som bestämmer vilka som ska ingå i styrelsen.

Bostadsrättslagen säger att lägenhetsinnehavaren (medlemmen) ansvarar för det inre underhållet i lägenheten, medan det yttre underhållet (t.ex. vatten-, avlopps-, elledningar och uteplatser) är föreningens medlemmars gemensamma ansvar. Som boende i fastigheten förväntas man bidra aktivt i det allmänna arbetet. Det finns många sätt att göra detta på, men mest inflytande har man om man ställer upp som förtroendevald i styrelsen, eller som internrevisor.