Ombyggnad

Mindre förändringar av lägenheten får göras utan tillstånd. Vid större ombyggnad av lägenheten, såsom att flytta eller ta upp hål i väggar, dra rör i kök etc., måste föreningens styrelse först ge sitt godkännande.

Ändringsblankett

Regler vid renoveringsarbeten

1. Trapphus och korridorer får inte användas som arbetsplats eller som förvaringsutrymme. De skall hållas rena så att de inte stör grannar eller påverkar våra normala städrutiner.
2. Sopor efter rivning eller renovering skall forslas bort senast varje fredag. De får inte placeras på uppfartsvägarna till entréerna eller där de kan hindra andra passager.
3. Rivnings- eller byggavfall får inte slängas i föreningens sophus utan skall fraktas till återvinningscentral. Läs mer om vad som gäller för grovavfall på Solna stads webbplats.
4. Lägenhetsinnehavaren är huvudansvarig för att anlitad entreprenör rättar sig efter föreningens regler.Eventuella avvikelser skall omedelbart rapporteras till styrelsen av lägenhetsinnehavaren.
5. Vid vattenavstängning skall vår fastighetsskötare först lämna sitt godkännande vid varje tillfälle. Information skall sättas upp i entréerna senast 3 dagar innan avstängningen.
6. Vid inkoppling på föreningens stammar för vatten och avlopp skall styrelsen först godkänna detta innan något arbete får påbörjas.
7. Godkända och certifierade företag skall användas för arbeten med el, VVS samt i våtrum. Anmälan skall ske till styrelsen och godkännas innan något arbete får påbörjas.
8. Badkar skall vara lättdemonterat så att golvbrunn kan friläggas.
9. Vid renovering av våtrumsutrymmen skall inspektionsluckor till föreningens schakt monteras.
10. Hissväggar, golv och väggar skall skyddas med masonit vid transport i hissar och korridorer.
11. Arbetstider skall meddelas styrelsen för godkännande. Störande arbeten som exempelvis bilning i betong mm får inte förekomma mellan klockan 18:00 och 09:00 på vardagar och inte alls på helger.
12. Det är absolut förbjudet att ansluta fläktar till fastighetens inbyggda ventilationssystem. Kolfilterfläktar är tillåtna men de får inte anslutas till ventilationen.
13. Befintligt ventilationssystem måste efter en ombyggnad/renovering även fortsatt vara enkelt åtkomligt för kontroll och eventuella underhållsåtgärder.
14. Det är absolut förbjudet att installera vattenburen golvvärme.
Besiktning av entreprenaden skall dokumenteras och genomföras med representant från styrelsen.Kopior av samtliga protokoll skall delges styrelsen.
15. Information om planerad renovering skall anslås vid entréerna senast en vecka innan arbetet påbörjas där kontaktdata skall finnas till lägenhetsinnehavaren och anlitade entreprenörer samt under vilken tid renoveringen sker.