Brandtätning av trapphusschakt mot vind!

Med kort framförhållning har styrelsen fått besked om att arbetet med brandtätning av trapphusschakten mot vind kommer att starta måndag 13 november 2023 . Det är viktigt att detta sker och vi beklagar den korta framförhållningen. 

Tidplan, foga håligheter mot vind plan 6:

Vecka 46 (13 – 19 november): Intäckning, öppna väggar, foga håligheter

Vecka 47 (20 – 26 november): Stänga väggar

Vecka 48 (27 november – 3 december): Montera luckor

Vecka 49 (3 – 10 december): Målning och städning

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Moroten 1-3

Solna stad plomberar sopnedkasten och stänger befintlig sopsug

I fredags, 3 november, fick styrelsen information om att Solna stad kommer att plombera sopnedkasten och stänga av befintlig sopsug. Den nya sopsugsanläggningen beräknas tas i bruk våren 2024. Tills dess har Solna stad ordnat med tillfälliga avfallsbehållare för restavfall, tre containrar med inkastlucka på sidan. Containrarna kommer att stå vid Jungfrudansen 44–46 (måndag 6 nov), Jungfrudansen 52–54 och Jungfrudansen 58. 

Information från styrelsen oktober 2023

Stickprovskontroll på tappkallvattnet

Den 29 september genomfördes en stickprovskontroll i sex lägenheter på plan 6 i samtliga tre fastigheter för att mäta temperaturen i tappkallvattnet. Mätvärden visade mellan 23,8–27,2°C vilket överstiger maxvärdet +24°C för stillastående tappkallvatten (minst 8 timmar). Det föreligger risk för tillväxt av legionellabakterier i stillastående vatten vid temperaturer mellan +20 och +45°C.

Information från styrelsen september 2023

Ytterligare avgiftshöjning från oktober 2023

Den på årsstämman kommunicerade höjningen av medlemsavgiften med 4% kommer att träda i kraft nu på kommande medlemsavi för oktober månad. Höjningen beror på ökade räntekostnader. Styrelsen ser i nuläget inget behov av ytterligare höjningar.

Återbetalning av elprisstöd

Hushåll som förbrukat el under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 har rätt till elprisstöd för sin förbrukning under den perioden.

Information från styrelsen juni 2023

Föreningsstämman 8 juni 2023

Det var 27 röstberättigade medlemmar och två fullmakter som deltog på årsstämman. Styrelsen är bekymrad över det låga deltagarantalet. Vi behöver din hjälp! Tipsa oss gärna via styrelse@brfmoroten.se – Vad behöver vi göra för att få dig att delta på nästa års föreningsstämma?

Ytterligare avgiftshöjning från oktober 2023

Eftersom föreningens räntekostnader har ökat mer än budgeterat har styrelsen beslutat att höja avgiften med 4 % från 1 oktober 2023.

Information från styrelsen maj 2023

Välkommen på föreningsstämma 2023

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna på årsstämma, torsdag den 8 juni 2023, kl 18.00. Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter senast två veckor innan stämman.

Ytterligare avgiftshöjning efter sommaren

Eftersom föreningens räntekostnader fortsätter att öka kommer avgiften att behöva höjas efter sommaren.

Välkommen på årsstämma 8 juni 2023

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna på årsstämma torsdag den 8 juni 2023, kl 18.00. Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Mer information och officiell kallelse kommer efter nästa styrelsemöte 8 maj.

Information från styrelsen april 2023

Föreningsstämma 2023

Föreningsstämman kommer att ske i slutet av maj alternativt i början av juni. Datum är inte fastställt ännu. Styrelsen återkommer med mer information när datum är bestämt.

Trädgårdsgruppen pausas tills sopsugen är klar

I höstas fick medlemmar möjlighet att anmäla intresse till föreningens trädgårdgrupp. Tanken var att gruppen skulle starta nu under våren.

Information från styrelsen mars 2023

Motioner till kommande föreningsstämma

Våren närmar sig och styrelsen har påbörjat planeringen av årets föreningsstämma. Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023. Motioner lämnas i slutet kuvert i brevinkastet till Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42–44 nedre botten.

Dags att logga in på SBC Hemma

Tillhör du en av de 181 medlemmar (av 250) som ännu inte loggat in på SBC:s nya kundportal SBC Hemma?